૧૬૧ દેશો સાથે સંકળાયેલી ગાંધીનગરની ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સીટીમાં નોનવેજ પર પ્રતિબંધ છેSource: ગુજરાત સમાચાર

૧૬૧ દેશો સાથે સંકળાયેલી ગાંધીનગરની ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સીટીમાં નોનવેજ પર પ્રતિબંધ છેSource: ગુજરાત સમાચાર

૧૬૧ દેશો સાથે સંકળાયેલી ગાંધીનગરની ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સીટીમાં નોનવેજ પર પ્રતિબંધ છેSource: ગુજરાત સમાચાર

Source: ગુજરાત સમાચાર