હવે પ્રાણીઓના સંહારના આંકડા લાખો – કરોડોના થઈ ગયા. માનવજાતનો પશુસૃષ્ટિ ઉપર ભયંકર અત્યાચાર છે . એની સામે કોણ અવાજ ઉઠાવે ?

હવે પ્રાણીઓના સંહારના આંકડા લાખો – કરોડોના થઈ ગયા. માનવજાતનો પશુસૃષ્ટિ ઉપર ભયંકર અત્યાચાર છે . એની સામે કોણ અવાજ ઉઠાવે ?

હવે પ્રાણીઓના સંહારના આંકડા લાખો – કરોડોના થઈ ગયા. માનવજાતનો પશુસૃષ્ટિ ઉપર ભયંકર અત્યાચાર છે . એની સામે કોણ અવાજ ઉઠાવે ?

By: Mr. રમણલાલ ચી. શાહ

પોતાના આહાર માટે વર્તમાન અઘતન કતલખાનઑ દ્રારા માનવજાત રોજના કરોડો મરઘી –મરઘાં , ઘેટાઓ, ગાયો ઈત્યાદીની કતલ કરી રહી છે . ઓસ્ટ્રેલીયા  અને ન્યૂઝીલેન્ડ સારી કમાણી કરવા માટે  દર વર્ષે કરોડો  ઘેટાઓની કતલ કરીને એનું માસ બીજા દેશોને વેચે છે . જર્મનીમાં દૂઘનું ઉત્પાદન ઘટાડવા માટે પિસ્તાલીસ લાખ ગાયોને મારી નાખવામાં આવી હતી. થોડા વખત પહેલા  બ્રાજિલના રીઓ ડી જાનેરો પાસેના સમુંદ્રમાં એક કારખાનનું ઝેરી પ્રવાહી ઠાલવતાં કરોડો માછલીઑ એક જ દિવસમાં સમુદ્ર કિનારે મૃત્યુ પામી હતી.

Source: