શું શ્રદ્ધા પણ વૈજ્ઞાનિક હોઈ શકે છે?Source: અંતરની અંજલિ