શહેરના સહસ્ત્રફણા પાર્શ્વનાથ ટ્રસ્ટે ૬૦ લાખ ખર્ચી ૩ હાજર પશુઓને બચાવ્યા સોર્સ: દિવ્ય ભાસ્કર સુરત (26-12-2019)

શહેરના સહસ્ત્રફણા પાર્શ્વનાથ ટ્રસ્ટે ૬૦ લાખ ખર્ચી ૩ હાજર પશુઓને બચાવ્યા સોર્સ: દિવ્ય ભાસ્કર સુરત (26-12-2019)

શહેરના સહસ્ત્રફણા પાર્શ્વનાથ ટ્રસ્ટે ૬૦ લાખ ખર્ચી ૩ હાજર પશુઓને બચાવ્યા સોર્સ: દિવ્ય ભાસ્કર સુરત (26-12-2019)