પ્રાર્થના આર્ટિકલ

પ્રાર્થના શક્તિ

પ્રાર્થના શક્તિ

ઘણી વખત, જ્યારે બીજું બધું નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે માણસ પ્રાર્થના કરવાનો નિર્ણય કરે છે. પરંતુ પ્રાર્થનાને ફાજલ ચક્ર તરીકે વાપરવાને બદલે, જો તેનો ઉપયોગ પ્રાથમિક બળ તરીકે કરવામાં આવે તો તે પુષ્કળ પુરસ્કારનો પાઠ કરે છે. પ્રાર્થનામાં શક્તિનો ઉપયોગ કરવો એ આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓને સક્રિય કરશે.આટલું જ અમારે પૂછવાનું છે. એપોલો 13 સ્ટોરી: એપ્રિલ 1970  “હ્યુસ્ટન, અમને સમસ્યા આવી છે.” Ol 55 કલાક, minutes 54 મિનિટ