પશુ માટે સંવેદનાસોર્સ: જય શંખેશ્વર ચાતુર્માસિક શિબિર નં-૨ વિશ્વનો પ્રાણ – અહિંસા (તા.૨૧-૭-૨૦૧૯.રવિવાર )

પશુ માટે સંવેદનાસોર્સ: જય શંખેશ્વર ચાતુર્માસિક શિબિર નં-૨  વિશ્વનો પ્રાણ – અહિંસા (તા.૨૧-૭-૨૦૧૯.રવિવાર )

પશુ માટે સંવેદનાસોર્સ: જય શંખેશ્વર ચાતુર્માસિક શિબિર નં-૨ વિશ્વનો પ્રાણ – અહિંસા (તા.૨૧-૭-૨૦૧૯.રવિવાર )