પક્ષી હિંસા

જેટલાં પક્ષીઑ નિકાસ માટે વિમાન કે સ્ટીમર દ્રારા મોકલવામાં આવે  છે તેના કરતાં કયાય વધુ પક્ષીઑ પકડતી વખતે કે પિંજરાંમાં જ મરણ પામે છે . શિકારીઓ જંગલમાં એક જગ્યાએ જાળ બિછાવી બીજા સ્થળે ચાલ્યા જાય છે . આ જાળમાં ક્યારેક સેકડો પક્ષીઓ સપડાઇ જાય છે,પણ શિકારીને તેને પકડવાનો સમય નથી હોતો . આ કારણે અડઘા પક્ષીઓ તો જાળમાં તરફડીને જ મરણને શરણ થાય છે. 

આરબ શેખો બાજ પક્ષીઓનો ઉપયોગ અનય પક્ષીઓને લડાવવામાં પણ કરે છે . આ મનોરંજન માટે લાખો પક્ષીઓનો ભોગ લેવાય છે .

ARTICLE