ક્લાઈમેટ ઇમરજન્સીથી બચવા માંસનો વપરાશ ઘટાડવો પડશેસોર્સ: ગુજરાત સમાચાર