ક્લાઈમેટ ઇમરજન્સીથી બચવા માંસનો વપરાશ ઘટાડવો પડશે સોર્સ: ગુજરાત સમાચાર