કુરાનમાં ક્યાંય ગાય-બળદની હત્યાનું નથી કહ્યુંSource: હિંસા વિરોધક સંઘ, અમદાવાદ – ૧. વર્ષ : ૬૩, અંક : ૧૧, નવેમ્બર-૨૦૧૩ (પ્રસિદ્ધ તા. ૧૭-૧૧-૨૦૧૩)

કુરાનમાં ક્યાંય ગાય-બળદની હત્યાનું નથી કહ્યુંSource: હિંસા વિરોધક સંઘ, અમદાવાદ – ૧. વર્ષ : ૬૩, અંક : ૧૧, નવેમ્બર-૨૦૧૩ (પ્રસિદ્ધ તા. ૧૭-૧૧-૨૦૧૩)

કુરાનમાં ક્યાંય ગાય-બળદની હત્યાનું નથી કહ્યુંSource: હિંસા વિરોધક સંઘ, અમદાવાદ – ૧. વર્ષ : ૬૩, અંક : ૧૧, નવેમ્બર-૨૦૧૩ (પ્રસિદ્ધ તા. ૧૭-૧૧-૨૦૧૩)