કતલખાનામાં વહેતા લોહીમાંથી દવાઓ બને છેSource: ગુજરાત સમાચાર