ઈંડાનું સેવન હૃદય રોગથી મૃત્યુનું જોખમ વધારે છે

ઈંડાનું સેવન હૃદય રોગથી મૃત્યુનું જોખમ વધારે છે

ઈંડાનું સેવન હૃદય રોગથી મૃત્યુનું જોખમ વધારે છે

સર્ક્યુલેશનમાં પ્રકાશિત સંશોધન મુજબ ઇંડા ખાવાથી હૃદય રોગથી મૃત્યુનું જોખમ વધે છે. સંશોધકોએ 27,000 થી વધુ સહભાગીઓમાં ઈંડા અને કોલેસ્ટ્રોલના વપરાશ અને લોહીના કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરની કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર બિમારીથી થતા મૃત્યુ સાથે સરખામણી કરી અને હાલના સંશોધનની વ્યવસ્થિત સમીક્ષા હાથ ધરી. દરરોજ એક ઈંડું ખાવાથી હૃદયરોગથી મૃત્યુનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલનું ઊંચું સ્તર અને આહારમાં કોલેસ્ટ્રોલનું વધુ સેવન પણ હૃદયરોગથી મૃત્યુના ઊંચા જોખમ સાથે સંકળાયેલું હતું. આ તારણો હૃદયના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરવા માટે આહારમાં કોલેસ્ટ્રોલના સેવનને મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરે છે.

 Circulation. Published online April 1, 2022. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057642