અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છેSource: -મિત્તલ ખેતાણી (રાજકોટ,M.9824221999)નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘स्वांत: सुखाय’ માં થી

અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના  છેSource: -મિત્તલ ખેતાણી (રાજકોટ,M.9824221999)નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘स्वांत: सुखाय’ માં થી

અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છેSource: -મિત્તલ ખેતાણી (રાજકોટ,M.9824221999)નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘स्वांत: सुखाय’ માં થી

અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છે

સ્વાર્થી મનુષ્યનાં પાપોનો અંજામ કોરોના છે
અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છે

વિજ્ઞાન ભલેને ગમે તેટલી શેખી મારતું રહે
ઈશ્વર જ સર્વસ્વ છે એ પ્રમાણ કોરોના છે

જંગલ,જમીન,જનાવર,જળને સંભાળો જન
જેવું કરો તેવું ભરો એ કુદરતનો ક્રમ કોરોના છે

માસ્ક,દવા, માનવતાનાં થયાં છે કાળાબજાર
પાપીયાને કમાવાનો મોકો ઇન્તેઝામ કોરોના છે

બચવું હોય આપણે તો સહઅસ્તિત્વ સ્વીકારો
પૂંછ નહીં તો મુછ નહીં એ એલાર્મ કોરોના છે

સ્વાર્થી મનુષ્યનાં પાપોનો અંજામ કોરોના છે
અબોલ જીવોની હત્યાનું પરિણામ કોરોના છે

વિજ્ઞાન ભલેને ગમે તેટલી શેખી મારતું રહે
ઈશ્વર જ સર્વસ્વ છે એ પ્રમાણ કોરોના છે

જંગલ,જમીન,જનાવર,જળને સંભાળો જન
જેવું કરો તેવું ભરો એ કુદરતનો ક્રમ કોરોના છે

માસ્ક,દવા, માનવતાનાં થયાં છે કાળાબજાર
પાપીયાને કમાવાનો મોકો ઇન્તેઝામ કોરોના છે

બચવું હોય આપણે તો સહઅસ્તિત્વ સ્વીકારો
પૂંછ નહીં તો મુછ નહીં એ એલાર્મ કોરોના છે