EGGS CAUSE HEART ATTACKSource: Sanskar Jain Patrika